ข่าวและความเคลื่อนไหว
ข่าวย้อนหลัง > ข่าวธุรกิจ

 
เอสซีจี เปเปอร์ จับมือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างยั่งยืน สู่นวัตกรรมระดับสากล
 
10 มกราคม 2556
 
 

 

เอสซีจี เปเปอร์ ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อร่วมกันบริหารจัดการองค์ความรู้ในด้านการวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ Supply Chain ของอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ การผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวมวล และอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องตลอดจนกิจกรรมที่เชื่อมโยงซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น การพัฒนานวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านการศึกษาและอุตสาหกรรมระดับประเทศต่อไป
 
รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เปเปอร์ เปิดเผยว่า “เอสซีจี เปเปอร์ ได้ตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของการร่วมมือ ระหว่างสถาบันการศึกษาและบริษัทธุรกิจเอกชน จึงได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัย ตลอดจนการบริหารจัดการองค์กร เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ การพัฒนาด้านการผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวมวล การพัฒนาและวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาและวิจัยด้านชุมชน การพัฒนาเทคนิคการเกษตร การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร และโครงการเรียนรู้แบบบูรณาการ โรงงานขอนแก่น ( CK-Paper )
 
เอสซีจี เปเปอร์ มุ่งมั่นสู่การเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก ที่มีรากฐานที่เข้มแข็งในภูมิภาคอาเซียน มุ่งมั่นสรรค์สร้างคุณค่านวัตกรรม เป็นผู้นำตลาดในภูมิภาคที่มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่กับการเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้แก่อาเซียน ซึ่งประกอบด้วยความเจริญด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนชุมชนที่เข้าไปดำเนินงาน  มุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ภายใต้คุณภาพการบริหารงานที่สอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาล และมีมาตรฐานความปลอดภัยสูงอีกทั้งยังมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คน ด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพจากกระบวนการดำเนินงาน การพัฒนาเทคโนโลยี และการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความเป็นเลิศ 
 
ด้วยวิสัยทัศน์ดังกล่าวนี้เอง เอสซีจี เปเปอร์ ตระหนักว่าความสำเร็จดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ ส่วนหนึ่งนั้นมาจากการประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเราได้เล็งเห็นว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันการศึกษาระดับภูมิภาคอาเซียน ที่มีองค์ความรู้ด้านต่างๆ สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของ เอสซีจี เปเปอร์ ทั้งยังเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับสากล และที่สำคัญที่สุดคือ เป็นสถาบันการศึกษาที่มีแนวคิดในการดำเนินงานสอดคล้องกับ เอสซีจี เปเปอร์ ในเรื่องการพัฒนาสู่ความยั่งยืนด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Technology) ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวนี้ จะครอบคลุมถึงเรื่อง Basic Research & Development การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตร การผลิตเยื่อและกระดาษ และด้านพลังงาน” 
 
ที่ผ่านมา บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) ในเอสซีจี เปเปอร์ ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น และเป็นผู้ผลิตสินค้ากระดาษถ่ายเอกสารแบรนด์ IDEA ได้มีความร่วมมือในด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหลายๆ ด้าน เช่น การพัฒนาด้านการผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวมวล การพัฒนาและวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาและวิจัยด้านชุมชน การพัฒนาเทคนิคทางการเกษตร  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร และโครงการเรียนรู้แบบบูรณาการ โรงงานขอนแก่น ( CK-Paper ) เป็นต้น